Nesttunvassdraget er elven som renner gjennom Nesttun og ut i Hopsfossen, med alle kilder og tilløp. Vassdraget har en interessant historie som kraftkilde for industrien som ble bygget opp på Nesttun på slutten av 1800-tallet. Langs elven finner vi mange kulturminner fra denne perioden. Også kulturminner knyttet til annen bruk som for eksempel vaskeplasser og broer finner vi langs vassdraget. Elven er også i dag en viktig, men uutnyttet ressurs som gir muligheter for rekreasjon og opplevelser. Elvebreddene er viktige deler av grøntstrukturen i det ellers tett utbygde Nesttunområdet.

Foreningen Nesttunvassdragets venner er en frittstående og partipolitisk uavhengig forening som ved frivillig innsats arbeider for at de store kulturhistoriske verdier samt miljø- og naturkvaliteter som er knyttet til Nesttunvassdraget blir ivaretatt og gjort tilgjengelig for allmennheten. I vårt arbeid ønsker vi å søke samarbeid med offentlige institusjoner, foreninger, firmaer og privatpersoner.

Se egen hjemmeside her.

I forbindelse med foreningens virksomhet, defineres Nesttunvassdraget slik: Elven som renner gjennom Nesttun ut i Hopsfossen med alle kilder og tilløp.

 

Vi ønsker å:

-     Ta vare på mangfold og variasjon i natur og nærmiljø

-     Unngå ødeleggelser av vassdrag, flora og fauna

-     Ta vare på landskapet som dokumentasjon og opplevelsesfaktor

-     Ta vare på kulturhistoriske spor i landskapet

-     Redusere miljøforurensing og forsøpling

-     Planlegge bruk for allmennheten

-     Utforme tiltak som gir positive estetiske opplevelser

-     Skape mulighet for fiske, friluftsliv og rekreasjon

-     Ta vare på grøntstruktur og grønne lunger

-     Arbeide for at nye naturinngrep langs vassdraget tar hensyn til landskap, natur og miljø.

-     Lage gangstier som kan knytte nærmiljø og friområder sammen og som kan kanalisere ferdsel, gi tilkomst til vassdraget og hindre gangtrafikk over dyrka mark

-     Gjennomføre skilting av naturstier med informasjon om natur og kulturminner

-     Skjerme og rehabilitere eksisterende naturinngrep

-     Utføre generell opprydding

-     Sikre parkeringsmuligheter ved gode turområder

-     Spre informasjon om prosjektet