Hovedmålet med Bergen Elveforum er å etablere et eget samarbeidsforum og møteplass for alle frivillige krefter som arbeider aktivt med å verne, bevare og på foredle byens vannmiljø og slik at byens blågrønne soner blir en ressurs i byutviklingen og ikke salderingspost. Gjennom å forene krefter vil vi stå sterkere i arbeidet med å gjøre byens vannmiljø til Bergens viktigste profilelement for nåværende og kommende generasjoner. Bergen Elveforum skal være en drivkraft og faglig støtte i dette arbeidet framover som setter vannmiljø på dagsorden i alle relevante saker. Planer om å etablere et eget elveforum i Bergen er ikke av ny dato. I tilknytning til Lokal Agenda 21 prosessen i Bergen ble det alt i 2001 etablert en egen interimgruppe som utarbeidet en plattform for arbeidet. 


Interimgruppen utfordret i fellesskap de politiske partiene i Bergen om å få på plass egne forvaltningsregler for vassdrag, se vedlegg. Bergen Elveforum ved interimgruppen tok og del på den store Miljøkonferansen i Synergi 21 i Stavanger i november 2001 med egen stand. Ettersom det var ressurspersoner i Nesttunvassdragets venner og miljøkoordinator i Hordaland var drivkrefter bak gruppen, ble fokus og ressurser etterhvert allokert til å arbeide videre med Nesttunvassdraget som eksempelvassdrag i årene siden selv om Nesttunvassdraget ikke var målet, men kun middelet i arbeidet med å vise potensialet som ligger i byens vassdrag.
Til tross for at vi etter hvert fikk på plass en forvaltningsplan for by vassdrag samt en egen vassdragskoordinator er behovet for å stå sterkere for å bevare og utvikle byens vann, vassdrag og blågrønne soner større enn noensinne. Stadig taper byens innbyggere viktige vassdragsverdier for framtiden. Dette var grunnlaget for at Nesttunvassdragets venner i møte i januar i år satte av 10,000 kr av egne midler og tok initiativet til å restarte prosessen med å etablere et eget elveforum i Bergen i full bredde for å sikre medvirkning og innflytelse i bevaring og utvikling av byens blågrønne soner.

Det er mye positivt som skjer knyttet til lokalt vassdragsarbeid og vi har en rekke gode eksempler, både Arnaelven, Apeltunvassdraget og arbeidet med vassdragene rundt Nordåsvannet, men utbyggingspress, forurensingsaker, flomsikring mm viser at behovet for å stå sammen med en tydelig stemme. Vi ønsker å være en faglig ressurs i arbeidet med vannmiljø og støtte både for andre lokale grupper og lag, kommune, og næringsliv. Sjøørret skal være vår indikatorart.

Vi er glad for at vi når er i gang og glad den positive responsen vi har fått fra kommunen og Byutviklingsbyråden i etableringsfasen. Forener vi nå kreftene i dette arbeidet kan vi sammen nå hovedmålet er å gjøre byens vannmiljø til Bergens viktigste profilelement for nåværende og kommende generasjoner.

Elveforum skal være en drivkraft og faglig støtte i dette arbeidet framover.